Maria Elliot, programansvarig svarar på frågor om utbildningen

Vad är syftet med utbildningen?
Syftet är att ge en större förståelse för den problematik som är knuten till massmediernas roll och betydelse i samhället. Idag har massmedierna en mycket framskjuten ställning, både i samhällslivet och kulturen och i den enskilda människans vardagsliv. Det är angeläget att vi bygger upp en kritisk medvetenhet om detta.

Berätta om utbildningens innehåll
Utbildningen är helt inriktad på den offentliga medierade kommunikationen, alltså inte alls den kommunikation som sker inom företag och organisationer. Vi studerar alla typer av massmedier: nyhetsmedier, reklam, populärkultur, internet, biograffilm osv. Det vi är särskilt intresserade av att belysa är den betydelse som dessa medier har för publik och samhälle.

Utbildningen är teoretisk. Den omfattar med andra ord inte några kurser i praktisk medieproduktion. Däremot ges många tillfällen att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken genom de tillämpningsmoment som finns inlagda i undervisningen, oftast som skriftliga analysövningar. De studenter som gått utbildningen brukar som regel uppfatta kurserna som relativt krävande, men samtidigt är det många som tycker att deras kritiska och analytiska förmåga utvecklats på ett bra sätt under utbildningens gång.

Vilka skall söka till den här utbildningen?
Vi riktar oss både till studenter med intresse för samhällsvetenskap och till sådana med intresse för humaniora, eftersom ämnet har inslag av båda dessa områden. Det är framför allt studenter som är inriktade på att skaffa sig en analytiskt orienterad förståelse för medierna som samhällsfenomen som borde söka den här utbildningen. Utbildningen lämpar sig väl både för studenter som vill bygga upp en fil kand-examen, och för studenter som redan är yrkesverksamma, kanske med en färdig utbildning bakom sig, men som vill fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet medier.