Mia Dahlström, programansvarig svarar på frågor om utbildningen

Varför har HTU startat den här utbildningen?
Under de senaste åren har informations- och PR-området utvecklats och expanderat i Sverige. Behovet av välutbildade informatörer och PR-konsulter har därmed ökat kraftigt. Såväl yrkesverksamma och deras branschorganisationer som lärare och forskare inom informations- och PR-området har pekat på att utbildningsutbudet på universitet och högskolor inte har följt med och anpassats efter denna utveckling.

HTU har analyserat vad en modern informations- och PR-utbildning bör innehålla och hur den bör organiseras, bl a genom intervjuer med yrkesverksamma och studier av utländska utbildningar, och under hösten 2000 arbetat med att utveckla en sådan utbildning.

Berätta om och kommentera utbildningens innehåll.
Styrande för innehållet och utformningen av programmet har varit att göra en anpassning av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) så att de delar inom ämnet som handlar om hur organisationer arbetar strategiskt med kommunikation för att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med omvärldens intressenter, s k public relations (PR), hamnar i fokus. (Public relations får i det här sammanhanget inte förväxlas med reklam, vilket ofta görs i vardagligt språkbruk. Personer som arbetar med public relations kan ibland använda sig av reklam, men är då beställare av reklam och inte producenter.) Samtidigt har vi valt att kombinera den här inriktningen av MKV med andra ämnen (se nedan) som ger informatören eller PR-konsulten kompetens att på ledningsnivå analysera och styra organisationens totala kommunikationsflöden, s k communication management. För att markera att utbildningen syftar till att ge denna kompetens kallas den form av MKV som ges inom programmet för MKV med inriktning mot communication management. Begreppen public relations och communication management saknar bra svenska översättningar och vi har därför valt att kalla utbildningen för programmet för strategisk kommunikation.

Vi har satt samman en utbildning som omfattar 140 poäng, d v s 3,5 års heltidsstudier.

Programmets huvudämne är medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) med inriktning mot communication management och studenterna läser detta under fyra av de totalt sju terminerna. De övriga tre terminerna består av kurser i beteendevetenskap, statsvetenskap och företagsekonomi. Tanken är att dessa tre terminer skall dels lägga grunden för dels komplettera kunskaperna som ges inom huvudämnet, därför läser studenterna omväxlande MKV och övriga ämnen i en bestämd ordning.

Det första året, som är inriktat på individ och kommunikation, inleds med en beteendevetenskaplig grundkurs som ger kunskaper bl a om hur människan söker, bearbetar och förstår information, hur vi under uppväxten lär oss våra olika sociala roller och hur vi fungerar tillsammans med andra i grupp. Denna kunskap utgör en viktig grund för att sedan, under termin två, kunna gå vidare och läsa grundläggande kommunikationsteori med tyngdpunkt på mellanmänsklig kommunikation och språkets roll i kommunikationen. Detta är den första terminen inom huvudämnet.

Det andra året, som är inriktat på samhälle och kommunikation, läser studenterna först en termin statsvetenskap för att få förståelse för hur vårt samhälle, det politiska livet och den offentliga förvaltningen fungerar. Detta är en nödvändig förutsättning för att senare i yrkeslivet kunna analysera händelser i omvärlden som påverkar den egna organisationen och att kunna lägga upp strategier för kommunikation med omvärlden. Under den fjärde terminen läser studenterna sin andra termin inom huvudämnet, vilken är inriktad på medier. Fokus ligger på vilken roll medierna fyller i samhället och för individerna samt hur medier och journalister arbetar, vilket är viktiga kunskaper för framtida arbete med medierelationer. Termin fyra avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

Det tredje året, som är inriktat på organisation och kommunikation, börjar med en termin företagsekonomi som bl a skall ge kunskaper om hur organisationer är uppbyggda och fungerar samt organisationers redovisning, budgetarbete och marknadsföring. Innehållet i denna termin är viktigt eftersom kommunikationsstrategen måste ha förståelse för detta om han/hon skall kunna fungera på ledningsnivå inom en organisation samt kunna förklara organisationens verksamhet för intressenter i omvärlden. Den sjätte terminen är den tredje inom huvudämnet och den ägnas åt olika delområden inom det framtida yrkesområdet, t ex kriskommunikation, internkommunikation, omvärldsanalys, och varumärkesbyggande. Under denna termin varvas teori med mer praktiska tillämpningar av olika slag, t ex verkliga fall som diskuteras och löses i grupp eller uppdrag som studenterna gör ute i organisationer. Kopplingen till det framtida yrkesområdet och dess arbetsuppgifter är mycket tydlig under just denna termin.

Den sjunde och sista terminen (den fjärde inom huvudämnet), består av en fördjupning inom forskningsområdet public relations samt ett examensarbete. Under denna termin utvecklas och fördjupas studenternas analytiska och kritiska förmåga. Efter dessa sju terminer kan man ta ut filosofie kandidatexamen och gå ut i yrkesverksamhet eller fortsätta att läsa vid HTU. Bl a erbjuder vi möjlighet att läsa ytterligare en termin MKV med inriktning mot communication management (s k D-nivå). Andra alternativ är att läsa en termin utomlands eller att bygga på med mera företagsekonomi eller statsvetenskap eller kanske läsa något helt nytt ämne för att skapa en egen profil på utbildningen.

Vårt mål är att, förutom att förmedla de ovan angivna teoretiska kunskaperna, låta studenterna få en tydlig bild av det framtida yrkesområdet genom t ex studiebesök, yrkesverksamma gästföreläsare, diskussioner kring aktuella händelser inom området och tillämpning av de teoretiska kunskaperna ute i organisationer. Vi vill göra det möjligt för studenterna att redan under studietiden bygga upp ett nätverk bland yrkesverksamma, förutom det framtida nätverk som de själva skapar med sina kurskamrater under studietiden. I tanken med utbildningen ligger att skapa en stark programkänsla som skall vara tydlig även under de terminer då studenterna inte läser huvudämnet på utbildningen. Varje del i utbildningen skall kännas meningsfull och relevant med tanke på det framtida yrkesområdet.

 

Vem skall söka till den här utbildningen och varför?
Som sökande till den här utbildningen ser vi antingen personer som precis har avslutat sina gymnasiestudier eller personer som har yrkesarbetat några år, kanske inom informationsområdet, och som känner att de vill ha en kvalificerad högskoleutbildning för att kunna komma vidare i karriären. Personer som redan har läst något eller några ämnen på högskola eller universitet, men utan en tidigare klar yrkesprofil, är också tänkbara sökande.

Viktiga personliga egenskaper för att dels kunna tillgodogöra sig utbildningen och dels trivas i den framtida yrkesrollen är att man är utåtriktad, allmänbildad, självständig och duktig på att formulera sig i tal och skrift. Att man har goda kunskaper i engelska är också en fördel eftersom mycket litteratur och vissa föreläsningar är på engelska.

Man skall söka den här utbildningen om man vill arbeta med kommunikation på en strategisk nivå inom organisationer eller som konsult på PR-byrå, d v s om man snarare vill arbeta med att t ex göra analyser av attityder och kommunikationsbehov hos olika målgrupper och lägga upp strategier för hur man skall kommunicera och skapa relationer med dessa grupper än att arbeta med mer praktiskt inriktad informationsproduktion. Programmet för strategisk kommunikation är en unik utbildning inom informations- och PR-området som man bara kan läsa på HTU och som ger en unik kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Vilka kvalifikationer kan en student från denna utbildning erbjuda en framtida arbetsgivare?
En student från det här programmet blir en kommunikationsstrateg med spetskompetens inom kommunikation och public relations kompletterad med andra kunskaper som gör det möjligt för honom/henne att ta ett helhetsgrepp över en organisations totala kommunikationsflöden. Han/hon kan göra kvalificerade analyser av organisationens relationer till omvärldens intressenter och kan göra bedömningar av interna och externa kommunikationsbehov samt i enlighet med dessa analyser, lägga upp lämpliga kommunikationsstrategier och planera, genomföra och utvärdera enskilda kommunikationsinsatser. Utbildningen ger kompetens att på ledningsnivå styra organisationens kommunikationsflöden, s k communication management, så att kommunikationen bidrar till att säkra organisationens utveckling, lönsamhet och överlevnad.

Förutom de teoretiska kunskaperna har studenten med sig förmågan att tillämpa dessa i praktiken och en tydlig bild av vad yrkesrollen innebär. För arbetsgivaren betyder detta att studenten snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifterna och arbeta självständigt.

Vill man veta mer om yrkesområdet kan man söka information på Sveriges informationsförenings (SINF) hemsida www.sverigesinformationsforening.se eller på Föreningen public realtions konsultföretag i Sverige (PRECIS) hemsida